WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013 -2014 gadam (Policy on improvement of mental health of the population in 2009-2014 implementation plan in the year 2013-2014)

Ministry of Health Country Resources Mental Health Strategies and Plans Latvia 4 June 2013 Policy document mental health care, mental health service, mental health system

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

This item may no longer be in force or up to date. Please check to see if a newer version of this item is available. This item record has been included for historical and reference purposes only.

Description

Sabiedrības garīgā jeb psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanai.
Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana
2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013.–2014.gadam (turpmāk – plāns) izstrādāts pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumu Nr.468) (turpmāk – pamatnostādnes) ieviešanai.
Informâcijas analîze par situâciju garîgâs veselîbas aprûpes jomâ Latvijâ liecina, ka psihisko saslimðanu incidences râdîtâjam kopð 2007.gada ir tendence pieaugt, bet 2009. un 2010.gadâ kâpums bijis îpaði straujð, turklât vislielākais saslimstības pieaugums (par 38 %) ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem 2009. un 2010.gadā bija vecuma grupā, kas ietver 70 gadu vecas un vecākas personas. Līdz ar sabiedrības novecošanos gados vecu psihiatrijas pacientu veselības aprūpes jautājums kļūst arvien aktuālāks.
Hospitalizāciju skaita pieaugums sakarā ar psihiatriskām saslimšanām (neieskaitot psihiskus un uzvedības traucējumus psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ (F10–F19 grupas diagnozes)), kas 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, palielinājies par 11,5 %, bet 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, par 8,9 %, liecina par ambulatoro garīgās veselības aprūpes pakalpojumu nepietiekamību.
Plāna mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu garīgās veselības aprūpi.

The mental health of the population is essential to the development of a stable and secure society. This implementation plan was developed in accordance to the policy on improvement of mental health of the population in 2009-2014 (approved by the Cabinet of Ministers on 06.08.2008). The aim of the plan is to ensure all the inhabitants of Latvia with qualitative mental health care appropriate to their needs.

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.