WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Latvijas Nacionālais attīstības plans 2014 – 2020 gadam (National Development Plan of Latvia for 2014 - 2020)

Cross-Sectoral Coordination Centre (approved by the Parliament) Country Resources Development and Poverty Strategies Latvia 20 December 2012 Policy document community services, plan

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

This item may no longer be in force or up to date. Please check to see if a newer version of this item is available. This item record has been included for historical and reference purposes only.

Description

"Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam" (NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 ir cieši saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam" (Latvija2030) un "Nacionālo reformu programmu stratēģijas "ES2020" īstenošanai" (NRP).
NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem, kā arī to sasniegšanas rādītājiem. NAP2020 ir tapis, Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ekspertiem sadarbojoties ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, ministrijām, plānošanas reģioniem un pašvaldībām.
Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma plānošanas dokumentu izstrāde 2014.–2020.gadam notiek, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Nacionālais attīstības plāns nosaka attīstības budžeta sadali, nevis bāzes budžetu, un tā ieviešanas instruments ir valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, Kohēzijas politikas un kopējās lauksaimniecības politikas fondi, citu Eiropas Savienības budžeta instrumentu investīcijas, kā arī Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un privātais finansējums.

The National Development Plan 2014–2020 (NDP2020) is hierarchically the highest national-level medium-term planning document. NDP2020 is closely related to the Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030 (Latvia2030) and the National Reform Program for the Implementation of the EU2020 Strategy (NRP).
The goal of NDP2020 is to agree upon the most important medium-term priorities, areas of action, objectives and the indicators of their implementation. NDP2020 was developed in cooperation of the experts at the Cross-Sectoral Coordination Center (CSCC) with the social and cooperation partners of the government, government ministries, planning regions and local governments.

The programming documents for European Union and other foreign financial instruments for 2014–2020 are being developed on the basis of the priorities and objectives defined in the National Development Plan. The National Development Plan determines the distribution of the development budget rather than the basic budget, and the instrument for implementing it is the State and local government budget funds, Cohesion Policy and Common Agricultural Policy funds, investment from other European Union budget instruments, and European Union and other foreign financial assistance instruments and private funding.

Content

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.