WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Tematiskais ziņojums "Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā 2012.gadā" (Thematic report: “Prevention of use of psychoactive substances in Latvia in 2012”)

The Centre for Disease Prevention and Control Country Resources Evaluation of Policy, Law, Strategies, Plans, and Services Latvia 1 January 2013 Policy document mental health service, mental health system, service evaluation

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

This item may no longer be in force or up to date. Please check to see if a newer version of this item is available. This item record has been included for historical and reference purposes only.

Description

Latvijā garīgās labklājības veicināšana un psihisko traucējumu profilakse joprojām ir izaicinājums – visbiežāk sarežģītā koncepta, daudzo ietekmējošo faktoru un komplicētās cēloņu-seku izpratnes dēļ. Pašnāvību profilaksē savukārt nereti jāsastopas ar uzskatu, ka pašnāvība ir nenovēršama cilvēka izvēle un cilvēka atturēšana no šāda soļa tik pat kā nav iespējama.
Par spīti problēmām, Latvijā ir daudzi cilvēki un organizācijas, kas aktīvi darbojas, meklē, atrod un nodrošina risinājumus, vairāki no kuriem uzskatāmi pat par labas prakses piemēriem.
Novērtējot situāciju psihiskās veselības veicināšanas un psihisko traucējumu, un pašnāvību profilakses jomā Latvijā, kā arī apzinot jomas stiprās un vājās puses, iespējams nospraust tuvākus un tālākus mērķus. Tādēļ Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk tekstā SPKC) sagatavojis šo tematisko ziņojumu.


This thematic report describes the efforts made in Latvia in the year 2012 in the sphere of mental health promotion and suicide prevention, and evaluates the results of these efforts in accordance to the policy on improvement of mental health of the population in 2009 - 2014. In these report efforts are made to evaluate the weak, and the strong points of mental health promotion in Latvia, and to set the short and long term goals for further development.

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.