WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā" (Policy “e-Health in Latvia”)

Ministry of Health Country Resources General Health Policies Latvia 16 August 2005 Policy document health service, health system, policy

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

This item may no longer be in force or up to date. Please check to see if a newer version of this item is available. This item record has been included for historical and reference purposes only.

Description

Šobrīd informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība paver jaunas iespējas un nosaka jaunus principus ārstu un veselības aprūpes organizatoru darbā. Elektroniskos saziņas līdzekļus var izmantot visa veselības aprūpes cikla informācijas plūsmas īstenošanai, sabiedrības izglītošanai un ārstu konsultāci­jām, nodrošinot pietiekamu veselības aprūpes informācijas drošību. Šādu jaunu iespēju apzināšanas, ieviešanas un izmantošanas sistēma veselības uzlabošanai un veselības aprūpes veicināšanai, centrā noliekot informāciju par indivīdu (pakalpojumu saņēmēju), nosacīti tiek saukta par e-veselību. Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību ir noteikti šādi mērķi veselības aprūpes jomā: 1) atbalstīt modernu IT ieviešanu veselības sistēmas organizēšanai un finanšu pārskatāmības nodrošināšanai; 2) sākot ar 2005.gadu, veselības aizsardzības programmā ietvert telemedicīnas pasākumus; 3) 2005.gadā izveidot valstī telemedicīnas pakalpojumu dienestu dien­nakts konsultācijām dažādās jomās pacientiem un medicīnas profesionāļiem, izmantojot telefona un interneta sakarus; 4) sākot ar 2006.gadu, nodrošināt vienotas pacienta elektroniskās slimības vēstures ieviešanu valstī.Pamatnostādnes “e-Veselība Latvijā” ir uzskatāmas par veselības aprūpei būtiskām, sarežģītām un resursu ietilpīgām ilgtermiņa pamatnostādnēm. Kopējais pamatnostādņu īstenošanas laiks ir 10 gadi.

The policy “e-Health in Latvia” is a planning document that sets the goals for the development of information technologies in healthcare in Latvia for a period of 10 years starting from the year 2005. The main aims set by this policy are to introduce modern IT technologies into healthcare system, to create possibilities for telemedicine, and to introduce centralized electronic health care records into medical practice.

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.