WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge (Directive on the Community Mental Health Centers)

Government of the Republic of Turkey Country Resources Mental Health Legislation, Regulations and Implementation Guides Turkey 16 February 2011 Legislation/regulation mental health care, mental health facility

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı: ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için, Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere toplum ruh sağlığı merkezlerinin kurulması ve işleyişi, asgarî fizikî şartları ile bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Commencement Date: 16/02/2011

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı tarafından toplum ruh sağlığı merkezi açmaya yetkili kılınacak Sağlık Bakanlığına ait yataklı tesisleri ve bu birimlerde görevlendirilecek personeli kapsar.

Objective
Article 1 - The purpose of this Directive: patients with severe mental disorders are given psychosocial support services follow-up and treatment, in the framework of the community-based mental health model in an integrated manner.

Scope
Article 2 - This Directive; all public institutions and organizations that implement substance abuse treatment and rehabilitation, natural persons and legal entities and their activities related to substance abuse treatment are covered.

Content

Download File
English, 96.5 kB doc

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.