WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Quality Recommendation for Child Welfare

Ministry of Social Affairs and Health Country Resources Child and Youth General Policies, Laws, Strategies & Plans, Service Standards Finland 14 May 2014 Policy document

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

Suositus on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi kuntiin. Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille, nuorille, vanhemmille ja heidän läheisilleen sekä muille lastensuojelun toimijoille.

Lapsi on suosituksen keskiössä. Suositukseen on kuvattu kaikki laatusuosituksen tavoitteet läpäisevää viisi eettistä periaatetta:
asiakkaiden ihmisarvo ja perusoikeudet,
lapsen etu,
vuorovaikutus,
ammattihenkilöstön työn laatu sekä
vastuulliset päätökset ja toimintakulttuuri.


Suosituksia on laadittu 27 ja ne jakautuvat neljään sisällölliseen alueeseen:
Osallisuus lastensuojeluasiassa ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluita kehitettäessä
Lapsilähtöinen yhteinen palvelujärjestelmä ja eri toimijoiden välinen yhteistyö
Osaavat ammattilaiset, tehtävänjako ja työn tuki
Moniulotteinen arviointi

Kullakin suosituksen osa-alueella on kuvattu sitä, mistä lastensuojelun laatu muodostuu, annettu esimerkkejä ja täydentäviä tietoja sekä osion loppuun kuvattu itse suositukset. Suosituksen viimeinen luku koskee suosituksen toteutumisen seurantaa.The Ministry of Social Affairs and Health and the Association of Finnish Local and Regional Authorities issue a quality recommendation for child welfare for the first time. The recommendation is issued principally in support of the implementation, evaluation, development and management of child welfare services in municipalities. The quality recommendation is also addressed to children, young people, parents and persons close to them as well as other child welfare actors.

The child is in the centre of the recommendation. The recommendation deals with all the five ethical principles integrated into the objectives of the quality recommendation:
human dignity and fundamental rights of the clients,
the child’s best interests,
interaction,
the quality of the work of professionals, and
accountable decisions and operational culture.

There are altogether 27 recommendations, divided into four content areas:
Inclusion in child welfare matters and making use of expertise obtained through experience in the development of services;
A child-oriented joint service system and cooperation between different actors;
Competent professionals, division of duties and support for work;
Multidimensional evaluation.

Each sub-area of the recommendation describes the characteristics of the quality of child welfare, provides examples and supplementary information, and the relevant recommendations are placed in the end of the component. The last chapter of the recommendation deals with monitoring of the implementation of the recommendation.

Content

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.