WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 (Galician Disability Strategy 2015-2020)

Consellería de Política Social Country Resources disability, Disability Strategies and Plans Galicia November 2015 Policy document strategy

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020, instrumento de planificación que o Goberno da Xunta de Galicia pon ao servizo da comunidade para seguir avanzando na igualdade de oportunidades e na aceptación das diferenzas para un grupo de poboación heteroxéneo con necesidades e demandas diversas. A presente Estratexia pretende ademais afondar no empoderamento do seu principal colectivo destinatario: as persoas con discapacidade. Imbuída pola filosofía da Convención Internacional dos dereitos das persoas con discapacidade, ten por obxecto impulsar accións que contribúan a que as persoas con algún tipo de discapacidade poidan gozar dunha vida autónoma e independente e teñan poder de decisión sobre a súa propia vida, conforme ao dereito de libre desenvolvemento da súa personalidade. Ademais, reforzaranse os aspectos que contribúan a unha verdadeira participación activa na comunidade, sen esquecer a importancia da accesibilidade para facelo factible.

The Galician Disability Strategy 2015-2020 is a planning tool by the Galician regional government that is available to the community to move forward on equality opportunities and acceptance of differences in the population and the diverse needs of people. This strategy also aims to deepen empowerment of its main target group: persons with disabilities. Imbued by the philosophy of the Convention of the Rights of Persons with Disabilities, this strategy aims to promote actions that help people with disabilities to enjoy an autonomous and independent life and have decision-making power in his own life as the right to free development of his personality. Also, it is to reinforce the aspects that contribute to a real active participation in the community , not to mention the importance of accessibility in all spaces.

Content

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.